Miljö

Miljöpolicy

Thermokyl Västra är medlem i Kylentreprenörernas Förening (KYL), vilket är en branschförening med cirka 500 av Sveriges kylinstallatörer och serviceföretag, såväl stora som små. KYLs medlemsföretag värnar om den totala miljön.
•    Ingen bransch kan utvecklas som inte arbetar miljövänligt och vill tillrättalägga de misstag som uppstått på grund av tidigare ej kända miljöeffekter
•    Vi anser att tillrättaläggandet måste ske på ett säkert sätt så att inga nya problem skapas
•    God branschpraxis som förhindrar utsläpp måste i första hand skapa tidsutrymme för kartläggande av att inte nya köldmedier eller metoder generellt tillämpas innan erfarenheter nås
•    Särskild hänsyn måste tas till energiförbrukning som i sin förlägning skapar global växthuseffekt.

Med avseende på ovanstående miljödeklaration har Thermokyl Västra formulerat följande miljöpolicy för materialval och konstruktion, med utgångspunkt från att:
•    Förebygga risker för skador på inre och yttre miljön samt varor och utrustning
•    Genom en miljöprofil låta säkerhet gå före konkurrens
•    Genom gemensamt erfarenhetsutbyte inom KYLs medlemsföretag skapa förutsättningar för god branschpraxis vid konvertering och ombyggnad av befintliga anläggningar
•    Genom utarbetad kvalitetspolicy verka för minimal påverkan på miljön
•    Arbeta för ett kretsloppstänkande för att minska påverkan på miljön samt jordens begränsade naturtillgångar

 

 

 

Storgatan 27 • 880 40 Ramsele • 0623-74 48 80 • 070-372 90 05 • E-post: info@thermokylvastra.se